Lasteaed

A.HAAVA NIM PALA KOOLI LASTEAIA TEGEVUSKAVA 2023/2024 ÕPPEAASTAL


Heaks kiidetud                                                                                                                                 Kinnitatud

Pedagoogilise nõukogu otsusega nr 1                                                                                          dir. KK nr 4

12. september 2023                                                                                                                           13.09.september 2023

 


 

 1. HAAVA NIM PALA KOOLI  LASTEAIA

 

 

TEGEVUSKAVA

 

 

2023 / 2024 ÕPPEAASTA

 

 

 

 

Pala lasteaia  õppeaasta  algab   01. septembril  2023 ja lõpeb 31. augustil 2024.

Kollektiivpuhkus 01.07 – 31.07 

 

 

1.Ülevaade lasteaiast

 

 

Üldandmed

Nimetus:                   A.Haava nim Pala Kooli lasteaed

aadress:                     Tartumaa Peipsiääre vald Pala küla 49426

registreerimise nr.    75014787

lasteasutus liik          munitsipaal-lasteasutus

omanik:                    Peipsiääre vallavalitsus

telefon:                     5011085; 53614355

lahtiolekuaeg:           7.15 – 18.15

rühmade arv:            3  (üks sõimerühm ja 2 aiarühma)

e-mail:                      lasteaed@palapk.edu.ee

                                 www.palapk.edu.ee/lasteaed

 

 

Pala lasteaias on teostatud riiklik järelvalve  10.10.2016 – 21.10.2016

 

                                                    

Missioon

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.

 

Visioon

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

 

 

Rühmade komplekteerimine

 

            sõimerühm            kuni 16 last      ( 1 – 3 a )

            keskmine rühm  kuni 20 last      ( 4 – 5 a )

            vanem rühm       kuni 20  last      ( 5 – 7 a )

                                                   

 

Personal                                       

 

Momendil töötavad lasteaias õpetajad:

 • Tiina Karu – õppetöö koordinaator ja rühma õpetaja,
 • Maie Müürsepp – rühma õpetaja,
 • Jane Kiigjõe – rühma õpetaja
 • Eve Odrest – rühma õpetaja ja  meditsiinitöötaja,
 • Eve Eres -  sõimerühma õpetaja,
 • Malle Tamm -  sõmerühma õpetaja,
 • Malle Sildver – muusikaõpetaja,
 • Virge Otsa  - liikumisõpetaja

Õpetajad on erialase kõrg- või keskeriharidusega.

 

Momendil töötav abipersonal:

 • Malle Leppik -  abiõpetaja,
 • Terje Saar – abiõpetaja,
 • Terje Sirgo – abiõpetaja
 • Agnes Kivirand - majahoidja

 

Ametikohtade arv 2023/2024 õppeaastal

 •       1. abiõpetaja - 120 t/ 3 ametikohta  
 •       2. muusikaõpetaja - 0,25 ametikohta
 •       3. liikumisõpetaja - 0,25 ametikoht
 •       4. õppetöökoordinaator - 0,5 ametikohta
 •       5. õpetaja - 207 t/ 5,75 ametikohta
 •        6. majahoidja - 1,0 ametikoht

 

      

                                                     Kokku: 10,75 ametikohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eesmärgid ja prioriteedid 2023/2024 õppeaastal

 

Prioriteedid 2023/2024

 

1.Tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamine õppetöös

             2. Tradistioonide hoidmine ja väärtsuatamine

3. Õpioskustega tutvumine ja arendamine

 

 

Õppeaasta eesmärgid lähtuvalt prioriteetidest

 

 1. Lapsed tutvuvad erinevate teadusteemaliste  projektidega  töötubades  (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest).  Õpetame lastele digioskusi. Lapsed kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms.
 2. Lapsed osalevad aktiivselt lasteaia tradistioonilistel sündmustel, saavad osa pärimuskultuurist, tutvuvad kodavere murrakuga, tantsivad rahvatantsu.
 3. Lapsed  käivad erinevatel õppekäikudel, õpivad iseseisvust, tutvuvad erinevate õpioskustega, püüavad leida lahendusi erinevatele ülesannetele.

 

 

Prioriteetide saavutamine õppe – ja kasvatustöös

 

Prioriteet

Prioriteedi saavutamise viis

 

 

 

1.

Tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamine õppetöös.

 

Teadushuvi kasvatmine

 Lapsed osalevad  erinevate teadusteemaliste  projektide  töötubades  (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest, kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms).

Õpetame lastele digioskusi

Tutvutakse erinevate katsetega, teostatakse praktilisi ülesandeid, tutvutakse erinevate digilahendustega loodusprojektide läbiviimisel.

Võtame osa „Huvitava Bioloogia Koolis”, Räpina ananduskooli taimekasvatusporgrammist.

 Digiluubi, mikroskoobi kasutamine, preparaatide muretsemine koostöös vanematega.

Loodusfilmide vaatamine

PowerPoint esitlused erinevatel loodusteemadel.

Vanem rühm osaleb teadusringis.

Rühmas saavad lapsed kasutada Robo Tigu, Blue Boti, jutupliiatsit.

 

2.

Tradistioonide hoidmine ja väärtustamine.

 

Lapsed osalevad aktiivselt lasteaia tradistioonilistel sündmustel, saavad osa pärimuskultuurist, tutvuvad kodavere murrakuga, tantsivad rahvatantsu.

Mardisantimine,

laulukarussellid,

vanavanemte päev, jõulupidu, isadepäeva väljasõit, emadepäeva kontsert, näitemängupäev, jõululaat, matkad, loodusretked

Vabariigi sünnipäev

Pärimuskeskusega tutvumine

Kodavere murrakuga tutvumine

Rahvatants

Lastekirjanduse tutvustamine, kirjanike külla kutsumine.

Esinemine Pala Kooli vilistlaste kokkutuleku aktusel

 Näitemäng koos laulu ja tantsusuga.

Mihklipäevanäitus, joonistuskonkursid

Tantsuõpetaja koolitus maakonna tantsupeo tantsude õpetamiseks lastele.

3.

Õpioskustega tutvumine ja arendamine.

Lapsed  käivad erinevatel õppekäikudel, õpivad iseseisvust, tutvuvad erinevate õpioskustega, püüavad leida lahendusi erinevatele ülesannetele.

 

 

 

 

 

Lapsi õpetatakse nägema looduses nähtamatut.  Matkad ja õppekäigud metsa, tuntumate loomade, taimede tundmine.

Räpina aianduskooli projektis blogi pidamine, viktoriinidest osavõtt

“Huvitava bioloogia” katsete tegemine ning filmide vaatamine.

Elistvere loomapark

Zooloogia muuseum

Keemia ja bioloogia-alased katsed

Alatskivi looduskeskuse külastamine

Püütakse analüüsida koos nähtut ja tehtut. Õpitakse iseseivalt mõtlema ja aru saama erinevate ülesannete lahendustest (töölehed ja töövihikud).

Erinevad sportlikud võistlused ja päevad nii maakonnas kui ka vallas

 

 

Ülelasteaialisel heategevuslikul jõululaadal osalemine ja esinemine, mille tulu läheb lasteaia keskmise rühma põranda soojustamiseks. Idee on vanemate algatus. Teostus samuti vanemate organiseeritud koos valla ja lasteaia töötajate toetusega. Oma õla on alla pannud juba paljud MTÜd, firmad, asutused vanmad ja töötajad ise ning lihtsalt lahked inimesed.

 

 

Tegevuses pööratakse tähelepanu laste individuaalsusele, arengutempole, käelisele tegevusele, mängu oskuse arendamisele, lugemis- ja arvutamisoskuse arendamisele, võrdlemisele, uurimisele ja vaatlusele, liikluskultuurile ja – teabele.

Integreerime erinevaid valdkondi: mängu ja lugemist, matemaatikat; käelisi tegevusi mina ja keskkonnaga; liikumist ja muusikat; matemaatikat mina ja keskkonnaga.

Arendame lugemisoskust, võrdlemist, arvutamist, joonistamisoskust erinevate vahenditega, meisterdamisoskust, loovust, fantaasiat. Arendatakse ka digipädevust.

Rikastatakse mängukeskkonda arendavate mänguasjadega, joonistustega, kostüümidega, erinevate situatsioonidega, rollimängudega, digilahendustega.

Koostöös lastevanematega toimuvad: isadepäev, vanavanemate päev, mardisantimine, teatrikülastused, tervisemaraton, näidendi kostüümide valmistamine, tantsupidu Palal.

 

3. Koolitus, enesetäiendus, eesmärgid õpetajatele

 • Töötajatega viia läbi arenguvestlusi.
 • Koolitused
 • Digikoolitused õpetajatele

 

4. Pedagoogilised nõukogud

 • 12. september -    2023/2024 õ/a üldtööplaan,

                                2023/2024 õ/a eesmärgid                               

 • 27.detsember – lasteaia arengukava täitmine 2023.a.

                          Erinevad kriisiplaanide meeldetuletamised ja läbiarutamised

 • 28. mai – lasteaia lõpetamine
 • 30. mai – rühmade õppeaasta kokkuvõtted
 • 29. august – Pala lasteaia 2023/2024 õ/a üldine kokkuvõte

 

 

5. Töö lapsevanematega

Koosolekud vähemalt 1 kord poolaastas ja arenguvestluste jätkamine lapsevanematega.

11. sept  - õppeaasta tutvustus

 

 mai   – õppeaasta kokkuvõte vanemale rühmale                    

 • Stendimaterjalid  (päevakava, nädala tegeluste plaan, rühma nimekiri, sünnipäeva õnnitlused, üritused, laste tööd).
 • Arenguvestlused: november - mai
 • Korraldatakse lastevanematele koolitusi veebi teel kui ka kohapeal, kuhu on kutsutud esinema eriala spetsialiste. Loenguid ühildatakse kooli loengutega.
 • Traditsioonilised ühisüritused vanematega (isadepäev, jõulupidu, vastlad, vanavanemate päev, lõpupidu, emadepäev jne).
 • Info jagamine sotsiaalmeedias (facebooc) rühmade kaupa.
 • Lasteaed on liitunud ELIISiga.
 • Toimumas on lapsevanematepoolne heategevuslik jõululaat. See on ülisuur panus aktiivsete ja heasoovlike vanemate poolt lasteaiale.

Heategevuslikul jõululaadal toimub:

meisterdamise töötuba,

esinemine lastega ning päkapikudisko,

kohviku tegemine,

õnneloosi korraldamine,

oksjoni korraldamine,

laada korraldamine.

Tulu läheb lasteaia keskmise rühma põranda soojustamiseks. Idee on vanemate algatus. Teostus samuti vanemate organiseeritud koos valla ja lasteaia töötajate toetusega. Oma õla on alla pannud juba paljud MTÜd, firmad, asutused, vanemad ja töötajad ise ning lihtsalt lahked inimesed.

 

 

6. Üritused  lastega

Antud tabelit täiendatakse jooksvalt aasta läbi.

 

kuu

kuupäev

üritus

vastutaja

märkused

september

15. sept

 

Matk „Tere, sügis“  /kõik

 

Rühmade õpetajad

 

 

8.sept

Minikasvuhoone saagikoristus

Rühmade õp

 

 

11.sept – 13.sept

 

Mihklipäeva meisterdamine ja näitus Pala kultuurimajas /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

13. sept

Lasteaia spordipäev kooli staadionil /kõik

Kõik, Virge Otsa

 

 

26.sept

Peipsiääre valla lasteaedade spordipäev /vanem rühm

Virge Otsa, Tiina Karu, Eve Odrest

 

Oktoober

9. okt

Kääpa lasteaeda külla /keskmine rühm

Rühma õp

 

 

3. okt

Pala raamatukogus Anu Sauliga /vanem rühm

Tiina Karu

 

 

6.okt

Elistvere loomapark/vanem  rühm

T. Karu

 

 

3. okt

Elistvere loomapark/ keskmine rühm

J.Kiigjõe, M.Müürsepp

 

 

10.okt

Pärimuskeskusesse

T. Karu

 

 

16. okt

„Tulest targem“ /vanem rühm

T. Karu

 

 

20.okt

Pala kultuurimajja kinno „Julge vaalapoeg Katak” pilet 3.- / vanem, keskmine rühm

Rühmade õp

 

 

Okt - - mai

Raamatukogu ühiskülastused – /vanem rühm Projektist „Lugemisisu” osavõtt

E. Odrest

 

 

September- 23. okt

Ajalehel Tartu Postimees (AS Postimees Grupp) eelkooliealiste laste joonistusvõistlusest “Mina märkan” osavõtt /vanem rühm 20 last

Rühmade õpetajad

 

 

3.okt

Aasta linnu joonistusvõistlusest osavõtt/vanem rühm / 20 last

T. Karu

 

november

9. nov

Mardipäev  /vanem rühm

Vallamajja, kooli, kultuurimajja, lasteaeda

 

M. Sildver, T. Karu, E. Odrest

 

 

 

 

 

 

 

9.nov

Isadepäev

/vanem rühm koos isadega, väljasõit Tartu Spodimuuseumi

T. Karu, E. Odrest

 

 

10.nov /

13. nov

Keskmine ja sõimerühm teevad isadele kontserdi, söövad kringlit ja meisterdavad.

 

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

 

16. nov

Maakondlik spordipäev Tartus /vanem rühm

Virge Otsa, T. Karu

 

 

24.nov

Kinno „Rohutirts ja sipelgas”

Rühmade õpetajad

 

 

27.- 30. nov

Rühmade ja kogu lasteaia jõulukaunistustesse sättimine

Kõik töötajad

 

Dets

9.dets

Jõululaat  /Kõik rühmad ja töötajad

Rühmade õpetajad

Kogu personal ja lapsevanemad

 

4.dets

Jõulumaa Kääpal  Siili jõulumaal /keskmine

 

Rühma õpetajad

 

 

15.dets

Jõuluteater. REKY etendus „Päkapiku unistus”/ vanem rühm

Rühma õpetajad

Jäi koroona puhangu tõttu ära

 

1. dets

Jõuluhommik/ vanem rühm, meisterdamine

 

Vanema rühma  õpetajad

 

 

1. – 20. dets

Jõulunurga fotografeerimine

Rühmade õpetajad

 

 

 

 

 

 

 

20. dets 13.00

Jõulupidu /vanem rühm

 

Vanema rühma õp, M Sildver

 

 

19.dets kell 16.00

Jõulupidu /keskmine rühm

Keskmine rühm, M. Sildver

 

 

19. dets kell 10.00

Jõulupidu/ sõimerühm

Sõime rühmaga seotud töötajad

 

jaan

12. jaan

Retk talvisesse loodusesse  /kõik rühmad

 

Rühmade õpetajad

 

 

17.jaan

Kinno „Lepatriinu ja must kass”/kõik

Rühmade õp

 

 

19. jaan

Suusaliit suusaõppe projekti „100 suusatundi“  /keskmine ja vanem rühm

Rühma õp

 

 

25. jaan

Tartusse Laulupeomuuseumisse Varjuteatri õpituppa Nukuteatrimuuseumi rändnäituse „TEATRINUKKUDE VÕLUMAAILM“ /Vanem rühm

T.Karu

 

 

26. jaan

26. jaanuar 10.00 lasteaia saalis Kultuuripealinn Tartu 2024 otseülekande pidu.  /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

veebr

12. märts

REKY teater „Pipi Pikksukk”/Vanem rühm

T. Karu, E. Odrest

 

 

6.veebr

 

Tartu Loodusmuuseum /vanem rühm

T. Karu

 

 

13 .veebr

Vastlad  /kõik rühmad

V. Otsa

 

 

14. veebr

Sõbrapäeva disko /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

 

22.veebr

Vabariigi aastapäev lasteaias /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

26. veebr

Muusika päev Vara lasteaias/10 vanema rühma last

T. Karu

 

 

15. veebr

„Lumest lumele” 112, häirekeskuse

Rühmade õpetajad

 

märts

8. märts

Vanavanemate päev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

20. märts

Keskkonnake /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õp

 

 

märts

Multifilm Pala kultuurimajas (sõim, vanem ja keskmine rühm)

Rühmade õpetajad

 

 

 25 – 28 märts

Lihavõttepühade näitus /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad

 

aprill

19. aprill

Ülevallaline lasteaedade näitemängude päev Pala kultuurimajas.

T. Karu

 

 

17. aprill

Südamenädala spordipäev /kõik rühmad

V. Otsa

 

 

26. aprill

Koosa LA discgolfi päev/vanem rühm

V. Otsa

 

 

30. aprill

Fotograaf /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

mai

5. mai

Ekskursioon Kruusa tallu /keskmine rühm

Rühma õpetajad

 

 

 

  9. mai

Maakondlik spordipäev Tartus /vanem rühm

V. Otsa

 

 

6.mai

 Vanema rühma näidendi esitamine lasteaia lastele ja algklassidele/kõik rühmad

T. Karu

 

 

17. mai

Teaduspäev /kõik

T. Karu, M. Ottson

 

 

13. mai

Matk “Tere kevad” / kõik rühmad

Kõikide rühmade õpetajad

 

 

 12. mai

Emadepäev /kõik rühmad

Vanem rühm esitab näidendi „Hunt ja 7 kitsetalle”

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

31.mai

Lõpupidu /vanem ja keskmine rühm

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

2. juuni

Valla laulupidu /vanem rühm

T. Karu, M. Sildver

 

 

 1.juuni

Lastekaitsepäev.

Rühmade õpetajad

 

Heaks kiidetud                                                                                                                                 Kinnitatud

Pedagoogilise nõukogu otsusega nr 1                                                                                          dir. KK nr 4

12. september 2023                                                                                                                           13.09.september 2023

 


 

 1. HAAVA NIM PALA KOOLI  LASTEAIA

 

 

TEGEVUSKAVA

 

 

2023 / 2024 ÕPPEAASTA

 

 

 

 

Pala lasteaia  õppeaasta  algab   01. septembril  2023 ja lõpeb 31. augustil 2024.

Kollektiivpuhkus 01.07 – 31.07 

 

 

1.Ülevaade lasteaiast

 

 

Üldandmed

Nimetus:                   A.Haava nim Pala Kooli lasteaed

aadress:                     Tartumaa Peipsiääre vald Pala küla 49426

registreerimise nr.    75014787

lasteasutus liik          munitsipaal-lasteasutus

omanik:                    Peipsiääre vallavalitsus

telefon:                     5011085; 53614355

lahtiolekuaeg:           7.15 – 18.15

rühmade arv:            3  (üks sõimerühm ja 2 aiarühma)

e-mail:                      lasteaed@palapk.edu.ee

                                 www.palapk.edu.ee/lasteaed

 

 

Pala lasteaias on teostatud riiklik järelvalve  10.10.2016 – 21.10.2016

 

                                                    

Missioon

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.

 

Visioon

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

 

 

Rühmade komplekteerimine

 

            sõimerühm            kuni 16 last      ( 1 – 3 a )

            keskmine rühm  kuni 20 last      ( 4 – 5 a )

            vanem rühm       kuni 20  last      ( 5 – 7 a )

                                                   

 

Personal                                       

 

Momendil töötavad lasteaias õpetajad:

 • Tiina Karu – õppetöö koordinaator ja rühma õpetaja,
 • Maie Müürsepp – rühma õpetaja,
 • Jane Kiigjõe – rühma õpetaja
 • Eve Odrest – rühma õpetaja ja  meditsiinitöötaja,
 • Eve Eres -  sõimerühma õpetaja,
 • Malle Tamm -  sõmerühma õpetaja,
 • Malle Sildver – muusikaõpetaja,
 • Virge Otsa  - liikumisõpetaja

Õpetajad on erialase kõrg- või keskeriharidusega.

 

Momendil töötav abipersonal:

 • Malle Leppik -  abiõpetaja,
 • Terje Saar – abiõpetaja,
 • Terje Sirgo – abiõpetaja
 • Agnes Kivirand - majahoidja

 

Ametikohtade arv 2023/2024 õppeaastal

 •       1. abiõpetaja - 120 t/ 3 ametikohta  
 •       2. muusikaõpetaja - 0,25 ametikohta
 •       3. liikumisõpetaja - 0,25 ametikoht
 •       4. õppetöökoordinaator - 0,5 ametikohta
 •       5. õpetaja - 207 t/ 5,75 ametikohta
 •        6. majahoidja - 1,0 ametikoht

 

      

                                                     Kokku: 10,75 ametikohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eesmärgid ja prioriteedid 2023/2024 õppeaastal

 

Prioriteedid 2023/2024

 

1.Tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamine õppetöös

             2. Tradistioonide hoidmine ja väärtsuatamine

3. Õpioskustega tutvumine ja arendamine

 

 

Õppeaasta eesmärgid lähtuvalt prioriteetidest

 

 1. Lapsed tutvuvad erinevate teadusteemaliste  projektidega  töötubades  (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest).  Õpetame lastele digioskusi. Lapsed kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms.
 2. Lapsed osalevad aktiivselt lasteaia tradistioonilistel sündmustel, saavad osa pärimuskultuurist, tutvuvad kodavere murrakuga, tantsivad rahvatantsu.
 3. Lapsed  käivad erinevatel õppekäikudel, õpivad iseseisvust, tutvuvad erinevate õpioskustega, püüavad leida lahendusi erinevatele ülesannetele.

 

 

Prioriteetide saavutamine õppe – ja kasvatustöös

 

 

Tegevuses pööratakse tähelepanu laste individuaalsusele, arengutempole, käelisele tegevusele, mängu oskuse arendamisele, lugemis- ja arvutamisoskuse arendamisele, võrdlemisele, uurimisele ja vaatlusele, liikluskultuurile ja – teabele.

Integreerime erinevaid valdkondi: mängu ja lugemist, matemaatikat; käelisi tegevusi mina ja keskkonnaga; liikumist ja muusikat; matemaatikat mina ja keskkonnaga.

Arendame lugemisoskust, võrdlemist, arvutamist, joonistamisoskust erinevate vahenditega, meisterdamisoskust, loovust, fantaasiat. Arendatakse ka digipädevust.

Rikastatakse mängukeskkonda arendavate mänguasjadega, joonistustega, kostüümidega, erinevate situatsioonidega, rollimängudega, digilahendustega.

Koostöös lastevanematega toimuvad: isadepäev, vanavanemate päev, mardisantimine, teatrikülastused, tervisemaraton, näidendi kostüümide valmistamine, tantsupidu Palal.

 

3. Koolitus, enesetäiendus, eesmärgid õpetajatele

 • Töötajatega viia läbi arenguvestlusi.
 • Koolitused
 • Digikoolitused õpetajatele

 

4. Pedagoogilised nõukogud

 • 12. september -    2023/2024 õ/a üldtööplaan,

                                2023/2024 õ/a eesmärgid                               

 • 27.detsember – lasteaia arengukava täitmine 2023.a.

                          Erinevad kriisiplaanide meeldetuletamised ja läbiarutamised

 • 28. mai – lasteaia lõpetamine
 • 30. mai – rühmade õppeaasta kokkuvõtted
 • 29. august – Pala lasteaia 2023/2024 õ/a üldine kokkuvõte

 

 

5. Töö lapsevanematega

Koosolekud vähemalt 1 kord poolaastas ja arenguvestluste jätkamine lapsevanematega.

11. sept  - õppeaasta tutvustus

 

 mai   – õppeaasta kokkuvõte vanemale rühmale                    

 • Stendimaterjalid  (päevakava, nädala tegeluste plaan, rühma nimekiri, sünnipäeva õnnitlused, üritused, laste tööd).
 • Arenguvestlused: november - mai
 • Korraldatakse lastevanematele koolitusi veebi teel kui ka kohapeal, kuhu on kutsutud esinema eriala spetsialiste. Loenguid ühildatakse kooli loengutega.
 • Traditsioonilised ühisüritused vanematega (isadepäev, jõulupidu, vastlad, vanavanemate päev, lõpupidu, emadepäev jne).
 • Info jagamine sotsiaalmeedias (facebooc) rühmade kaupa.
 • Lasteaed on liitunud ELIISiga.
 • Toimumas on lapsevanematepoolne heategevuslik jõululaat. See on ülisuur panus aktiivsete ja heasoovlike vanemate poolt lasteaiale.

Heategevuslikul jõululaadal toimub:

meisterdamise töötuba,

esinemine lastega ning päkapikudisko,

kohviku tegemine,

õnneloosi korraldamine,

oksjoni korraldamine,

laada korraldamine.

Tulu läheb lasteaia keskmise rühma põranda soojustamiseks. Idee on vanemate algatus. Teostus samuti vanemate organiseeritud koos valla ja lasteaia töötajate toetusega. Oma õla on alla pannud juba paljud MTÜd, firmad, asutused, vanemad ja töötajad ise ning lihtsalt lahked inimesed.

 

 

6. Üritused  lastega

Antud tabelit täiendatakse jooksvalt aasta läbi.

 

kuu

kuupäev

üritus

vastutaja

märkused

september

15. sept

 

Matk „Tere, sügis“  /kõik

 

Rühmade õpetajad

 

 

8.sept

Minikasvuhoone saagikoristus

Rühmade õp

 

 

11.sept – 13.sept

 

Mihklipäeva meisterdamine ja näitus Pala kultuurimajas /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

13. sept

Lasteaia spordipäev kooli staadionil /kõik

Kõik, Virge Otsa

 

 

26.sept

Peipsiääre valla lasteaedade spordipäev /vanem rühm

Virge Otsa, Tiina Karu, Eve Odrest

 

Oktoober

9. okt

Kääpa lasteaeda külla /keskmine rühm

Rühma õp

 

 

3. okt

Pala raamatukogus Anu Sauliga /vanem rühm

Tiina Karu

 

 

6.okt

Elistvere loomapark/vanem  rühm

T. Karu

 

 

3. okt

Elistvere loomapark/ keskmine rühm

J.Kiigjõe, M.Müürsepp

 

 

10.okt

Pärimuskeskusesse

T. Karu

 

 

16. okt

„Tulest targem“ /vanem rühm

T. Karu

 

 

20.okt

Pala kultuurimajja kinno „Julge vaalapoeg Katak” pilet 3.- / vanem, keskmine rühm

Rühmade õp

 

 

Okt - - mai

Raamatukogu ühiskülastused – /vanem rühm Projektist „Lugemisisu” osavõtt

E. Odrest

 

 

September- 23. okt

Ajalehel Tartu Postimees (AS Postimees Grupp) eelkooliealiste laste joonistusvõistlusest “Mina märkan” osavõtt /vanem rühm 20 last

Rühmade õpetajad

 

 

3.okt

Aasta linnu joonistusvõistlusest osavõtt/vanem rühm / 20 last

T. Karu

 

november

9. nov

Mardipäev  /vanem rühm

Vallamajja, kooli, kultuurimajja, lasteaeda

 

M. Sildver, T. Karu, E. Odrest

 

 

 

 

 

 

 

9.nov

Isadepäev

/vanem rühm koos isadega, väljasõit Tartu Spodimuuseumi

T. Karu, E. Odrest

 

 

10.nov /

13. nov

Keskmine ja sõimerühm teevad isadele kontserdi, söövad kringlit ja meisterdavad.

 

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

 

16. nov

Maakondlik spordipäev Tartus /vanem rühm

Virge Otsa, T. Karu

 

 

24.nov

Kinno „Rohutirts ja sipelgas”

Rühmade õpetajad

 

 

27.- 30. nov

Rühmade ja kogu lasteaia jõulukaunistustesse sättimine

Kõik töötajad

 

Dets

9.dets

Jõululaat  /Kõik rühmad ja töötajad

Rühmade õpetajad

Kogu personal ja lapsevanemad

 

4.dets

Jõulumaa Kääpal  Siili jõulumaal /keskmine

 

Rühma õpetajad

 

 

15.dets

Jõuluteater. REKY etendus „Päkapiku unistus”/ vanem rühm

Rühma õpetajad

Jäi koroona puhangu tõttu ära

 

1. dets

Jõuluhommik/ vanem rühm, meisterdamine

 

Vanema rühma  õpetajad

 

 

1. – 20. dets

Jõulunurga fotografeerimine

Rühmade õpetajad

 

 

 

 

 

 

 

20. dets 13.00

Jõulupidu /vanem rühm

 

Vanema rühma õp, M Sildver

 

 

19.dets kell 16.00

Jõulupidu /keskmine rühm

Keskmine rühm, M. Sildver

 

 

19. dets kell 10.00

Jõulupidu/ sõimerühm

Sõime rühmaga seotud töötajad

 

jaan

12. jaan

Retk talvisesse loodusesse  /kõik rühmad

 

Rühmade õpetajad

 

 

17.jaan

Kinno „Lepatriinu ja must kass”/kõik

Rühmade õp

 

 

19. jaan

Suusaliit suusaõppe projekti „100 suusatundi“  /keskmine ja vanem rühm

Rühma õp

 

 

25. jaan

Tartusse Laulupeomuuseumisse Varjuteatri õpituppa Nukuteatrimuuseumi rändnäituse „TEATRINUKKUDE VÕLUMAAILM“ /Vanem rühm

T.Karu

 

 

26. jaan

26. jaanuar 10.00 lasteaia saalis Kultuuripealinn Tartu 2024 otseülekande pidu.  /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

veebr

12. märts

REKY teater „Pipi Pikksukk”/Vanem rühm

T. Karu, E. Odrest

 

 

6.veebr

 

Tartu Loodusmuuseum /vanem rühm

T. Karu

 

 

13 .veebr

Vastlad  /kõik rühmad

V. Otsa

 

 

14. veebr

Sõbrapäeva disko /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

 

22.veebr

Vabariigi aastapäev lasteaias /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

26. veebr

Muusika päev Vara lasteaias/10 vanema rühma last

T. Karu

 

 

15. veebr

„Lumest lumele” 112, häirekeskuse

Rühmade õpetajad

 

märts

8. märts

Vanavanemate päev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

20. märts

Keskkonnake /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õp

 

 

märts

Multifilm Pala kultuurimajas (sõim, vanem ja keskmine rühm)

Rühmade õpetajad

 

 

 25 – 28 märts

Lihavõttepühade näitus /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad

 

aprill

19. aprill

Ülevallaline lasteaedade näitemängude päev Pala kultuurimajas.

T. Karu

 

 

17. aprill

Südamenädala spordipäev /kõik rühmad

V. Otsa

 

 

26. aprill

Koosa LA discgolfi päev/vanem rühm

V. Otsa

 

 

30. aprill

Fotograaf /kõik rühmad

Kõik õpetajad

 

mai

5. mai

Ekskursioon Kruusa tallu /keskmine rühm

Rühma õpetajad

 

 

 

  9. mai

Maakondlik spordipäev Tartus /vanem rühm

V. Otsa

 

 

6.mai

 Vanema rühma näidendi esitamine lasteaia lastele ja algklassidele/kõik rühmad

T. Karu

 

 

17. mai

Teaduspäev /kõik

T. Karu, M. Ottson

 

 

13. mai

Matk “Tere kevad” / kõik rühmad

Kõikide rühmade õpetajad

 

 

 12. mai

Emadepäev /kõik rühmad

Vanem rühm esitab näidendi „Hunt ja 7 kitsetalle”

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

31.mai

Lõpupidu /vanem ja keskmine rühm

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

2. juuni

Valla laulupidu /vanem rühm

T. Karu, M. Sildver

 

 

 1.juuni

Lastekaitsepäev.

Rühmade õpetajad

 

 

Prioriteet

Prioriteedi saavutamise viis

 

 

 

1.

Tehnoloogia ja innovatsiooni rakendamine õppetöös.

 

Teadushuvi kasvatmine

 Lapsed osalevad  erinevate teadusteemaliste  projektide  töötubades  (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest, kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms).

Õpetame lastele digioskusi

Tutvutakse erinevate katsetega, teostatakse praktilisi ülesandeid, tutvutakse erinevate digilahendustega loodusprojektide läbiviimisel.

Võtame osa „Huvitava Bioloogia Koolis”, Räpina ananduskooli taimekasvatusporgrammist.

 Digiluubi, mikroskoobi kasutamine, preparaatide muretsemine koostöös vanematega.

Loodusfilmide vaatamine

PowerPoint esitlused erinevatel loodusteemadel.

Vanem rühm osaleb teadusringis.

Rühmas saavad lapsed kasutada Robo Tigu, Blue Boti, jutupliiatsit.

 

2.

Tradistioonide hoidmine ja väärtustamine.

 

Lapsed osalevad aktiivselt lasteaia tradistioonilistel sündmustel, saavad osa pärimuskultuurist, tutvuvad kodavere murrakuga, tantsivad rahvatantsu.

Mardisantimine,

laulukarussellid,

vanavanemte päev, jõulupidu, isadepäeva väljasõit, emadepäeva kontsert, näitemängupäev, jõululaat, matkad, loodusretked

Vabariigi sünnipäev

Pärimuskeskusega tutvumine

Kodavere murrakuga tutvumine

Rahvatants

Lastekirjanduse tutvustamine, kirjanike külla kutsumine.

Esinemine Pala Kooli vilistlaste kokkutuleku aktusel

 Näitemäng koos laulu ja tantsusuga.

Mihklipäevanäitus, joonistuskonkursid

Tantsuõpetaja koolitus maakonna tantsupeo tantsude õpetamiseks lastele.

3.

Õpioskustega tutvumine ja arendamine.

Lapsed  käivad erinevatel õppekäikudel, õpivad iseseisvust, tutvuvad erinevate õpioskustega, püüavad leida lahendusi erinevatele ülesannetele.

 

 

 

 

 

Lapsi õpetatakse nägema looduses nähtamatut.  Matkad ja õppekäigud metsa, tuntumate loomade, taimede tundmine.

Räpina aianduskooli projektis blogi pidamine, viktoriinidest osavõtt

“Huvitava bioloogia” katsete tegemine ning filmide vaatamine.

Elistvere loomapark

Zooloogia muuseum

Keemia ja bioloogia-alased katsed

Alatskivi looduskeskuse külastamine

Püütakse analüüsida koos nähtut ja tehtut. Õpitakse iseseivalt mõtlema ja aru saama erinevate ülesannete lahendustest (töölehed ja töövihikud).

Erinevad sportlikud võistlused ja päevad nii maakonnas kui ka vallas

 

 

Ülelasteaialisel heategevuslikul jõululaadal osalemine ja esinemine, mille tulu läheb lasteaia keskmise rühma põranda soojustamiseks. Idee on vanemate algatus. Teostus samuti vanemate organiseeritud koos valla ja lasteaia töötajate toetusega. Oma õla on alla pannud juba paljud MTÜd, firmad, asutused vanmad ja töötajad ise ning lihtsalt lahked inimesed.