Lasteaed

A. Haava nim Pala Kooli lasteaia kodukord


ANNA HAAVA NIM  PALA KOOLI  LASTEAIA KODUKORD

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. A. Haava nim Pala Kooli lasteaia kodukord (edaspidi kodukord) lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks rühma stendidel.

1.3. Kodukord on täitmiseks lastele, lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

1.4. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.15 - 18.15. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev (23. veebruar; 22. juuni; 23. detsember; 31. detsember)  on lühendatud kolme tunni võrra.

1.5. Vastavalt vajadusele, on kooli direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses.

1.6. Lasteasutuse kollektiivpuhkus on juulis. Vajadusel töötab juulis valverühm, mille koha määrab Peipsiääre vallavalitsus.

1.7. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. Arved koostab Peipsiääre vallavalitsus.

1.8. Lasteaiatasude maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. Kahekuulise võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni võla likvideerimiseni.

1.9. Lasteaia territooriumil on keelatud alkoholi sisaldavate jookide tarbimine ja suitsetamine s.h. ka e-sigareti kasutamine.  

 

2. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

 

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust, hiljemalt 9.00-ks ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid sõimerühma lapsel mitte lühem kui 1 nädal.

2.3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

2.5. Rühma töötajal on keelatud last anda alla 10 aasta vanusele õele või vennale või selleks volitamata isikule, samuti silmnähtavalt alkoholijoobes isikule.

2.6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil (+372 5011085; +372 53614355). Lasteaia töötajate kontakttelefonid on leitavad lasteaia Eliis infosüsteemist (eliis.ee) ja antud kõigile oma rühma lapsevanematele.

2.7. Lapsevanem jõuab lasteaeda hiljemalt 18.00-ks, et lasteaia sulgemisel s.o. kell 18.15 majast lahkuda koos lapsega.

2.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel koheselt saada kontakti lapsevanemaga. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele jõudnud, teavitab rühma töötaja olukorrast lasteaia direktorit ning seejärel politseid lasteaeda jäetud lapsest.

2.9. Lapse puudumisest teavitab lapsevanem kõne või sõnumiga rühmaõpetajat hiljemalt eelmise päeva kella 12.00-ks. Sel juhul võetakse tema järgmise päeva hommikusöök toidukordadest maha. Juhul kui laps ei ole tulnud lasteaeda kella 9.00-ks, võetakse maha ülejäänud selle päeva toidukorrad.

2.10. Lapse lasteaeda tagasi tulemisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat eelmise päeva kella 12.00-ks. Kui plaanitakse laps tuua lasteaeda uue nädala esmaspäeval, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda võimalusel reedel hiljemalt kella 12.00-ks.

 

3. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia õppetöö koordinatorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava  ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel kooli direktorit. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema
esimesel võimalusel.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud isikuga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ning vajadusel helistab kiirabisse. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest ning koheselt kutsuda järgi lapsevanem.

3.9. Kooli direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguste puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.11. Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).

3.12. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Võimlemistunniks on tarvis spordisaalis vastavaid jalanõusid ja kerget spordirõivastust.

3.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.15. Lasteaias on lapsel keelatud kanda rippuvaid kõrvarõngaid, kaelakeed ja sõrmust.

3.16. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues.

3.18. Üks kord õppeaastas viib pedagoog läbi lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga arenguvestluse. Lasteaia õppekava läbinuile väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi.

3.19. Rühma töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

3.20. Riikliku eriolukorra ajal lähtutakse töökorraldamisel terviseameti, koolipidaja ja direktori poolt edastatud juhistest.

 

 

 

4. TURVALISUSE TAGAMINE

 

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.6. Õppekäigu ajal teel liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.7. Turvalisuse tagamiseks lasteaia õuealal sulgevad lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed enda järel värava. Väljaspool lasteaia lahtiolekuaega on lasteaia hoones ja õuealal elektrooniline valve.

4.8. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.9. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

4.10. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.11. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne ning jälgitakse isikukaitse reegleid.

 

5. KOOSTÖÖ

 

5.1. Koostöö lasteaia ja lapse pere vahel tugineb vastastikusel lugupidaval suhtlemisel, kus probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps. 

5.2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele leitavad iga rühma infostendil, lasteaia Facebook’i ja/või lasteaia kodulehel ning Eliis infosüsteemis (e-lasteaias). Lasteaia töötajate kontaktid jagatakse vanematele õppeaasta alguses rühma- ja/või üldkoosolekul ning on avalikustatud lasteaia Eliis infosüsteemis  (eliis.ee).

 

6. LÕPPSÄTTED

 

6.1. Kodukorra kinnitab kooli direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

6.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad kirjalikult lasteaia meiliaadressile: pala.lasteaed@neti.ee  

 

ANNA HAAVA NIM  PALA KOOLI  LASTEAIA KODUKORD

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. A. Haava nim Pala Kooli lasteaia kodukord (edaspidi kodukord) lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks rühma stendidel.

1.3. Kodukord on täitmiseks lastele, lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

1.4. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.15 - 18.15. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev (23. veebruar; 22. juuni; 23. detsember; 31. detsember)  on lühendatud kolme tunni võrra.

1.5. Vastavalt vajadusele, on kooli direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses.

1.6. Lasteasutuse kollektiivpuhkus on juulis. Vajadusel töötab juulis valverühm, mille koha määrab Peipsiääre vallavalitsus.

1.7. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. Arved koostab Peipsiääre vallavalitsus.

1.8. Lasteaiatasude maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. Kahekuulise võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni võla likvideerimiseni.

1.9. Lasteaia territooriumil on keelatud alkoholi sisaldavate jookide tarbimine ja suitsetamine s.h. ka e-sigareti kasutamine.  

 

2. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

 

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust, hiljemalt 9.00-ks ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid sõimerühma lapsel mitte lühem kui 1 nädal.

2.3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

2.5. Rühma töötajal on keelatud last anda alla 10 aasta vanusele õele või vennale või selleks volitamata isikule, samuti silmnähtavalt alkoholijoobes isikule.

2.6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil (+372 5011085; +372 53614355). Lasteaia töötajate kontakttelefonid on leitavad lasteaia Eliis infosüsteemist (eliis.ee) ja antud kõigile oma rühma lapsevanematele.

2.7. Lapsevanem jõuab lasteaeda hiljemalt 18.00-ks, et lasteaia sulgemisel s.o. kell 18.15 majast lahkuda koos lapsega.

2.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel koheselt saada kontakti lapsevanemaga. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele jõudnud, teavitab rühma töötaja olukorrast lasteaia direktorit ning seejärel politseid lasteaeda jäetud lapsest.

2.9. Lapse puudumisest teavitab lapsevanem kõne või sõnumiga rühmaõpetajat hiljemalt eelmise päeva kella 12.00-ks. Sel juhul võetakse tema järgmise päeva hommikusöök toidukordadest maha. Juhul kui laps ei ole tulnud lasteaeda kella 9.00-ks, võetakse maha ülejäänud selle päeva toidukorrad.

2.10. Lapse lasteaeda tagasi tulemisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat eelmise päeva kella 12.00-ks. Kui plaanitakse laps tuua lasteaeda uue nädala esmaspäeval, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda võimalusel reedel hiljemalt kella 12.00-ks.

 

3. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia õppetöö koordinatorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava  ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel kooli direktorit. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema
esimesel võimalusel.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud isikuga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ning vajadusel helistab kiirabisse. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest ning koheselt kutsuda järgi lapsevanem.

3.9. Kooli direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguste puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.11. Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).

3.12. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Võimlemistunniks on tarvis spordisaalis vastavaid jalanõusid ja kerget spordirõivastust.

3.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.15. Lasteaias on lapsel keelatud kanda rippuvaid kõrvarõngaid, kaelakeed ja sõrmust.

3.16. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues.

3.18. Üks kord õppeaastas viib pedagoog läbi lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga arenguvestluse. Lasteaia õppekava läbinuile väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi.

3.19. Rühma töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

3.20. Riikliku eriolukorra ajal lähtutakse töökorraldamisel terviseameti, koolipidaja ja direktori poolt edastatud juhistest.

 

 

 

4. TURVALISUSE TAGAMINE

 

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.6. Õppekäigu ajal teel liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.7. Turvalisuse tagamiseks lasteaia õuealal sulgevad lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed enda järel värava. Väljaspool lasteaia lahtiolekuaega on lasteaia hoones ja õuealal elektrooniline valve.

4.8. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.9. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

4.10. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.11. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne ning jälgitakse isikukaitse reegleid.

 

5. KOOSTÖÖ

 

5.1. Koostöö lasteaia ja lapse pere vahel tugineb vastastikusel lugupidaval suhtlemisel, kus probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps. 

5.2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele leitavad iga rühma infostendil, lasteaia Facebook’i ja/või lasteaia kodulehel ning Eliis infosüsteemis (e-lasteaias). Lasteaia töötajate kontaktid jagatakse vanematele õppeaasta alguses rühma- ja/või üldkoosolekul ning on avalikustatud lasteaia Eliis infosüsteemis  (eliis.ee).

 

6. LÕPPSÄTTED

 

6.1. Kodukorra kinnitab kooli direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

6.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad kirjalikult lasteaia meiliaadressile: pala.lasteaed@neti.ee