Koolielu

Õpilaskodu


A. Haava nim Pala Kool

õppenõukogu  nr. 6

30.08.2022

 

A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu

ÕPILASTE KODUKORD

A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu õpilased on kohustatud järgima A. Haava nim Pala Kooli ja õpilaskodu kodukorda ning Eesti Vabariigi seadusi.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kodukord on järgimiseks kõigile õpilaskodus elavatele õpilastele.

1.2. Õpilaskodu tööd korraldavad kasvatajad koostöös kooli juhtkonnaga.

 

2.Õpilaskodusse vastuvõtmine

2.1. Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kirjaliku KOV taotluse, lapsevanema/eestkostja/hooldaja avalduse alusel kooli direktori kinnitusel üheks õppeaastaks, riiklikule kohale HM kinnitusega.


 

3. Õpilaste vastutus

3.1. Õpilane järgib õpilaskodus kinnitatud päevakava.

3.2. Õpilane hoiab korras oma toa, üldkasutatavad ruumid ja ümbruse.

3.3. Õpilane peab kinni korrapidamisgraafikust ning täidab korrapidaja ülesandeid korrektselt.

3.4. Õpilane täidab kasvataja korraldusi, käitub viisakalt ning lugupidavalt.

3.5. Nädala sees õpilaskodust lahkumine toimub kasvataja kooskõlastamisel vanema, hooldaja või sotsiaaltöötajaga.

3.6. Õpilane suhtub õpilaskodu varasse heatahtlikult, inventari lõhkumise korral hüvitab vara ja ruumide rikkumisest tekkinud kahju. Õpilane teavitab koheselt kasvatajat vara rikkumisest või kadumisest.

3.7. Õpilane tarbib säästlikult vett, elektrienergiat, paberit ning õpilaskodu kasutusel olevaid seadmeid ja vahendeid

3.8. Õpilase puudumisel teavitab lapsevanem õpilaskodu koordinaatorit.

3.9. Külastused toimuvad kasvatajaga kokkuleppel.

3.10. Õpilase haigestumise korral  kutsutakse vanem lapsele järele.


 

4. Keelud

4.1. Õpilane ei lahku õpilaskodust ja õpilaskodu kokkulepitud territooriumilt kasvataja loata.

4.2. Õpilane ei kahjusta oma käitumisega õpilaskodu mainet, ei suitseta, ei tarbi alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi mõnuaineid, ei mängi hasartmänge.

4.3. Õpilane ei tohi luba küsimata võtta teiste isiklikke asju.

4.4. Toas on keelatud kasutada elektrilisi küttekehi (elektripliit, veekeetja jne) ning hoida toiduaineid.

4.5. Õpilastel on keelatud kasvataja nõusolekuta vahetada tuba, voodikohta ja inventari.

4.6. Õpilane ei viibi  õppetöö ajal (8.00 – 15.30) õpilaskodus, v.a haigestumise korral.

4.7. Õpilane ei sega kaasõpilasi õppimise ajal.

4.8. Õpilane ei riku öörahu. 1.-6. klassil öörahu 21.00-07.00, 7.-9. klassil 22.00-07.00


 

5. Karistused

5.1. Kasvataja suuline märkus.

5.2. Õpilaskodu koordinaator teavitab lapsevanemat.

5.3. Õpilaskodu koordinaator teavitab direktorit.

5.4. Direktori teatis e-kooli kaudu vanematele.

5.5. Teatamine lapse KOV sotsiaalosakonda.

5.6. Õpilase käitumise arutamine  kooli õppenõukogus.

5.7. Õpilaskodust eemaldamine määratud ajaks.

5.8. Õpilaskodust väljaarvamine.

 

6. Õpilaskodust väljaarvamine

6.1. Kui õpilane rikub järjepidevalt kodukorra reegleid, siis koostöös valla või linna sotsiaalosakonnaga ning vanema, hooldaja või eestkostjaga, on õigus direktoril käskkirjaga õpilane õpilaskodust välja arvata.


 

7. Õpilaskodusse vastuvõtt

Õpilaskodusse vastuvõtmiseks nõutavad dokumendid:

1. Õpilase vanema/eestkostja/hooldaja avaldus.

2. Õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotlus, milles on ära märgitud:

a) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;

b) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad

õpilasel koolikohustuse täitmist;

c) õpilasele õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.
 

Õpilaste päevakava

7.00 Äratus, enda ja toa korrastamine

7.30 Hommikusöök koolimajas

8.00 Õppetöö algus

Peale õppetööd kella 15.15-ni viibivad õpilased koolis pikapäevarühmas, võtavad osa ringide tegevusest või järeleaitamistundidest.

15.15 Õhtuoode koolimajas

15.30 Õpilased lähevad õpilaskodusse

15.30 - 17.00  Viibimine õues, vaba aeg

17.00 - 19.00 Õppimine

19.00 - 19.30 Õhtusöök

19.30 - 21.30 Vaba aeg

21.30 - 22.00 Valmistumine magamaminekuks

22.00 - Öörahu

Õpilaskodu on avatud: pühapäeval kell 20.00, esmaspäevast neljapäevani 15.30, 

reedel 13.30-16.15

A. Haava nim Pala Kool

õppenõukogu  nr. 6

30.08.2022

 

A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu

ÕPILASTE KODUKORD

A. Haava nim Pala Kooli õpilaskodu õpilased on kohustatud järgima A. Haava nim Pala Kooli ja õpilaskodu kodukorda ning Eesti Vabariigi seadusi.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kodukord on järgimiseks kõigile õpilaskodus elavatele õpilastele.

1.2. Õpilaskodu tööd korraldavad kasvatajad koostöös kooli juhtkonnaga.

 

2.Õpilaskodusse vastuvõtmine

2.1. Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kirjaliku KOV taotluse, lapsevanema/eestkostja/hooldaja avalduse alusel kooli direktori kinnitusel üheks õppeaastaks, riiklikule kohale HM kinnitusega.


 

3. Õpilaste vastutus

3.1. Õpilane järgib õpilaskodus kinnitatud päevakava.

3.2. Õpilane hoiab korras oma toa, üldkasutatavad ruumid ja ümbruse.

3.3. Õpilane peab kinni korrapidamisgraafikust ning täidab korrapidaja ülesandeid korrektselt.

3.4. Õpilane täidab kasvataja korraldusi, käitub viisakalt ning lugupidavalt.

3.5. Nädala sees õpilaskodust lahkumine toimub kasvataja kooskõlastamisel vanema, hooldaja või sotsiaaltöötajaga.

3.6. Õpilane suhtub õpilaskodu varasse heatahtlikult, inventari lõhkumise korral hüvitab vara ja ruumide rikkumisest tekkinud kahju. Õpilane teavitab koheselt kasvatajat vara rikkumisest või kadumisest.

3.7. Õpilane tarbib säästlikult vett, elektrienergiat, paberit ning õpilaskodu kasutusel olevaid seadmeid ja vahendeid

3.8. Õpilase puudumisel teavitab lapsevanem õpilaskodu koordinaatorit.

3.9. Külastused toimuvad kasvatajaga kokkuleppel.

3.10. Õpilase haigestumise korral  kutsutakse vanem lapsele järele.


 

4. Keelud

4.1. Õpilane ei lahku õpilaskodust ja õpilaskodu kokkulepitud territooriumilt kasvataja loata.

4.2. Õpilane ei kahjusta oma käitumisega õpilaskodu mainet, ei suitseta, ei tarbi alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi mõnuaineid, ei mängi hasartmänge.

4.3. Õpilane ei tohi luba küsimata võtta teiste isiklikke asju.

4.4. Toas on keelatud kasutada elektrilisi küttekehi (elektripliit, veekeetja jne) ning hoida toiduaineid.

4.5. Õpilastel on keelatud kasvataja nõusolekuta vahetada tuba, voodikohta ja inventari.

4.6. Õpilane ei viibi  õppetöö ajal (8.00 – 15.30) õpilaskodus, v.a haigestumise korral.

4.7. Õpilane ei sega kaasõpilasi õppimise ajal.

4.8. Õpilane ei riku öörahu. 1.-6. klassil öörahu 21.00-07.00, 7.-9. klassil 22.00-07.00


 

5. Karistused

5.1. Kasvataja suuline märkus.

5.2. Õpilaskodu koordinaator teavitab lapsevanemat.

5.3. Õpilaskodu koordinaator teavitab direktorit.

5.4. Direktori teatis e-kooli kaudu vanematele.

5.5. Teatamine lapse KOV sotsiaalosakonda.

5.6. Õpilase käitumise arutamine  kooli õppenõukogus.

5.7. Õpilaskodust eemaldamine määratud ajaks.

5.8. Õpilaskodust väljaarvamine.

 

6. Õpilaskodust väljaarvamine

6.1. Kui õpilane rikub järjepidevalt kodukorra reegleid, siis koostöös valla või linna sotsiaalosakonnaga ning vanema, hooldaja või eestkostjaga, on õigus direktoril käskkirjaga õpilane õpilaskodust välja arvata.


 

7. Õpilaskodusse vastuvõtt

Õpilaskodusse vastuvõtmiseks nõutavad dokumendid:

1. Õpilase vanema/eestkostja/hooldaja avaldus.

2. Õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotlus, milles on ära märgitud:

a) tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;

b) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad

õpilasel koolikohustuse täitmist;

c) õpilasele õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.
 

Õpilaste päevakava

7.00 Äratus, enda ja toa korrastamine

7.30 Hommikusöök koolimajas

8.00 Õppetöö algus

Peale õppetööd kella 15.15-ni viibivad õpilased koolis pikapäevarühmas, võtavad osa ringide tegevusest või järeleaitamistundidest.

15.15 Õhtuoode koolimajas

15.30 Õpilased lähevad õpilaskodusse

15.30 - 17.00  Viibimine õues, vaba aeg

17.00 - 19.00 Õppimine

19.00 - 19.30 Õhtusöök

19.30 - 21.30 Vaba aeg

21.30 - 22.00 Valmistumine magamaminekuks

22.00 - Öörahu

Õpilaskodu on avatud: pühapäeval kell 20.00, esmaspäevast neljapäevani 15.30, 

reedel 13.30-16.15