Koolielu

Õpilaskodu


PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU OTSUS

 

Alatskivi                                                        21. juuni 2023 nr 46

 

Anna Haava nimelise Pala kooli õpilaskodu tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 39 lõike 6 alusel, Peipsiääre Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Lõpetada alates 01.09.2023 Anna Haava nimelise Pala Kooli õpilaskodu tegevus.

2. Peipsiääre Vallavalitsusel teha punktis 1 nimetatud ümberkorraldamise elluviimiseks kõik vajalikud toimingud.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Peipsiääre Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast arvates.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaako Lindmäe

vallavolikogu esimees

PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU OTSUS

 

Alatskivi                                                        21. juuni 2023 nr 46

 

Anna Haava nimelise Pala kooli õpilaskodu tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 39 lõike 6 alusel, Peipsiääre Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Lõpetada alates 01.09.2023 Anna Haava nimelise Pala Kooli õpilaskodu tegevus.

2. Peipsiääre Vallavalitsusel teha punktis 1 nimetatud ümberkorraldamise elluviimiseks kõik vajalikud toimingud.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Peipsiääre Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast arvates.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaako Lindmäe

vallavolikogu esimees