Lasteaed

Vastuvõtt

Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse
laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2, § 30 lõige 1 punkti 3
ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.


§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) 
laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.
§ 2. Üldsätted
(1) Valla lasteaiad on Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad 
asutused.
(2) Valla lasteaias on õigus saada koht lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt 
ühe lapsevanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi 
Peipsiääre vald. 
(3) Lasteaedade teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.
(4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt Peipsiääre valda.
(5) Vanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.
(6) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteaias, pakutakse koostöös 
vallavalitsusega lasteaiakohta või lastehoiukohta teeninduspiirkonnas asuvas muus lasteaias.
(7) Arvestust lasteaeda vastuvõtu taotlejate ning lasteaeda vastu võetud ja sealt välja arvatud laste 
üle peetakse Peipsiääre valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi ekeskkonnas ARNO).
§ 3. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja
(edaspidi lapsevanem) taotluse e-keskkonnas ARNO.
(2) Lapsevanem esitab taotluse hiljemalt 31. maiks, st 90 päeva varem lapse lasteaeda toomisest.
(3) Koha taotlemisel märgib lapsevanem kohasoovi algusaja ja lasteaia eelistuse(d).
(4) Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, arvestades taotluse 
esitamise aega. 
(5) Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid muuta või taotlus
tühistada.
(6) Lasteaedade vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks ekeskkonnas ARNO 1. juunist. Esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. 
Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteaias ning taotluses 
märgitud lasteaia valikut.
(7) Kohapakkumise saab lapsevanem e-kirja teel. Lapsevanemal on aega 7 päeva, et pakkumine
vastu võtta või tagasi lükata.
(8) Kui vanem ei ole pakkumisele 7 päeva jooksul vastanud, loetakse vanem pakkumisest
loobunuks ja kohta pakutakse e-keskkonna ARNO alusel järjekorras järgmisele lapsele.
(9) Kui lapsevanem on koha kasutamise pakkumise vastu võtnud, kinnitab lasteaia direktor lapse 
koha kasutamise e-keskkonnas ARNO.
(10) Enne lapse kohakasutamise algust allkirjastavad direktor ja vanem e-keskkonnas ARNO
lasteaiakoha kasutamise lepingu, kus on toodud mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus 
(Lisa 1).
(11) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 31. augustiks ja kinnitab käskkirjaga rühmade 
nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.
(12) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi vastu kogu aasta kestel.
(13) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Kohtade tekkimisel täidetakse 
need järjekorra alusel.
(14) Vanemal on võimalik taotleda erandkorras ja mõjuval põhjusel osaajalise lasteaia koha 
kasutamist.
§ 4. Lasteaia ja vanema vahelise informatsiooni jagamine
(1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia 
tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ning töökorraldusega 
lasteaia veebilehel. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse vastavalt lasteaias kokkulepitud 
infokanalites.
(2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist 
tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, 
kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
§ 5. Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine
(1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui koha kasutamise tähtaeg lõpeb või kui koha 
kasutamine lõpetatakse. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamise võib algatada vanem või lasteaia 
direktor.
(2) Lapse lasteaiast lahkumiseks esitab vanem hiljemalt 30 kalendripäeva enne lapse lasteaiast 
lahkumist taotluse e-keskkonnas ARNO, taotluses märgitakse lasteaiast lahkumise kuupäev ja 
põhjendus.
(3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse 
lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses 
sätestatud korras.
(4) Kui lapsevanem on lasteaiakohast loobunud, kuid soovib kohta uuesti kasutama hakata, tuleb 
ARNO kaudu esitada uus taotlus. Uue taotluse esitamisel paigutub laps järjekorra lõppu.
(5) Lapse kooliminekul lõpeb lasteaia koha kasutamise leping üldjuhul sama aasta 31. augustil.
(6) Lasteaia direktoril on õigus algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamine, kui:
1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast; 
2) kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud järjest ja lapsevanem ei ole teatanud 
puudumise põhjusest ning direktor on eelnevalt konsulteerinud vallavalitsuse spetsialistiga;
3) kui vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kolme kuu jooksul alates arve 
esitamisest. Vanemat on eelnevalt kirjalikult võlast teavitatud, vanem ei ole teatanud tekkinud 
makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.
(7) Lapse lasteaiast väljaarvamise kinnitab lasteaia direktor e-keskkonnas ARNO.
§ 6. Rakendussätted 
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 24.05.2022 määrus nr 10 „Peipsiääre valla 
koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

 


LISA 1 (lasteaeda vastuvõtmine)
LISA 2 (avaldus)

 


§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) 
laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.
§ 2. Üldsätted
(1) Valla lasteaiad on Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad 
asutused.
(2) Valla lasteaias on õigus saada koht lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt 
ühe lapsevanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi 
Peipsiääre vald. 
(3) Lasteaedade teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.
(4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt Peipsiääre valda.
(5) Vanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

(6) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteaias, pakutakse koostöös 
vallavalitsusega lasteaiakohta või lastehoiukohta teeninduspiirkonnas asuvas muus lasteaias.
(7) Arvestust lasteaeda vastuvõtu taotlejate ning lasteaeda vastu võetud ja sealt välja arvatud laste 
üle peetakse Peipsiääre valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi ekeskkonnas ARNO).
§ 3. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja
(edaspidi lapsevanem) taotluse e-keskkonnas ARNO.
(2) Lapsevanem esitab taotluse hiljemalt 31. maiks, st 90 päeva varem lapse lasteaeda toomisest.
(3) Koha taotlemisel märgib lapsevanem kohasoovi algusaja ja lasteaia eelistuse(d).
(4) Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, arvestades taotluse 
esitamise aega. 
(5) Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid muuta või taotlus
tühistada.
(6) Lasteaedade vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks ekeskkonnas ARNO 1. juunist. Esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. 
Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteaias ning taotluses 
märgitud lasteaia valikut.
(7) Kohapakkumise saab lapsevanem e-kirja teel. Lapsevanemal on aega 7 päeva, et pakkumine
vastu võtta või tagasi lükata.
(8) Kui vanem ei ole pakkumisele 7 päeva jooksul vastanud, loetakse vanem pakkumisest
loobunuks ja kohta pakutakse e-keskkonna ARNO alusel järjekorras järgmisele lapsele.
(9) Kui lapsevanem on koha kasutamise pakkumise vastu võtnud, kinnitab lasteaia direktor lapse 
koha kasutamise e-keskkonnas ARNO.
(10) Enne lapse kohakasutamise algust allkirjastavad direktor ja vanem e-keskkonnas ARNO
lasteaiakoha kasutamise lepingu, kus on toodud mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus 
(Lisa 1).
(11) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 31. augustiks ja kinnitab käskkirjaga rühmade 
nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.
(12) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi vastu kogu aasta kestel.
(13) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Kohtade tekkimisel täidetakse 
need järjekorra alusel.
(14) Vanemal on võimalik taotleda erandkorras ja mõjuval põhjusel osaajalise lasteaia koha 
kasutamist.
§ 4. Lasteaia ja vanema vahelise informatsiooni jagamine
(1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia 
tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ning töökorraldusega 
lasteaia veebilehel. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse vastavalt lasteaias kokkulepitud 
infokanalites.
(2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist 
tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, 
kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
§ 5. Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine
(1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui koha kasutamise tähtaeg lõpeb või kui koha 
kasutamine lõpetatakse. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamise võib algatada vanem või lasteaia 
direktor.
(2) Lapse lasteaiast lahkumiseks esitab vanem hiljemalt 30 kalendripäeva enne lapse lasteaiast 
lahkumist taotluse e-keskkonnas ARNO, taotluses märgitakse lasteaiast lahkumise kuupäev ja 
põhjendus.
(3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse 
lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses 
sätestatud korras.
(4) Kui lapsevanem on lasteaiakohast loobunud, kuid soovib kohta uuesti kasutama hakata, tuleb 
ARNO kaudu esitada uus taotlus. Uue taotluse esitamisel paigutub laps järjekorra lõppu.
(5) Lapse kooliminekul lõpeb lasteaia koha kasutamise leping üldjuhul sama aasta 31. augustil.
(6) Lasteaia direktoril on õigus algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamine, kui:
1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast; 
2) kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud järjest ja lapsevanem ei ole teatanud 
puudumise põhjusest ning direktor on eelnevalt konsulteerinud vallavalitsuse spetsialistiga;
3) kui vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kolme kuu jooksul alates arve 
esitamisest. Vanemat on eelnevalt kirjalikult võlast teavitatud, vanem ei ole teatanud tekkinud 
makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.
(7) Lapse lasteaiast väljaarvamise kinnitab lasteaia direktor e-keskkonnas ARNO.
§ 6. Rakendussätted 
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 24.05.2022 määrus nr 10 „Peipsiääre valla 
koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

 


LISA 1 (lasteaeda vastuvõtmine)
LISA 2 (avaldus)