Koolielu

KiVa - Kiusamisvaba Kool


Anna Haava nim Pala Kool liitus 2022. aastal KiVa programmiga. 

KiVa programm on Turu Ülikoolis välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kiusamise vähendamise programm, mida Eestis rakendatakse 120 koolis. 

KiVa programm 

- aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

- sisaldab praktilisi tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

- haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

- ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

Kuidas KiVa koolis rakendame? 

 • viime I, II ja III kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, arendame sotsiaalseid oskusi ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
   

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusamisjuhtumeid KiVa-tiimiga.

Kuidas KiVa-tiim juhtumeid lahendab? 

 • Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa-tiim.
   
 • KiVa-tiim tutvub infoga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mille puhul pole tegemist kiusamisega, lahendab klassijuhataja või tugimeeskond. 
   

 • Kiusamisjuhtumeid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. KiVa-meeskonna ülesanne on last juhtumi lahendamises toetada ning anda õpilastele võimalus ise juhtumeid lahendada ning sotsiaalseid oskuseid arendada.
   

 • KiVa-tiim vestleb nii kiusatava(te)ga kui ka kiusaja(te)ga. Toimuvad nii eravestlused kui ka rühmavestlused. KiVa-tiim viib läbi ka järelvestlused.
   

 • Vestluste eesmärk on sõlmida kokkulepped kiusamise lõpetamiseks. Järelvestlusel kontrollitakse, kas kokkulepetest on kinni peetud ja kiusamine lõppenud.
   

 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.
   

 • KiVa-tiim teavitab lapsevanemat eKooli kaudu, kui tema laps on üheks osapooleks kiusamisjuhtumis. Teavitamise eesmärk on informeerida lapsevanemat, hoida lapsevanemat juhtumiga kursis ning kutsuda lapsevanemat last toetama. 

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetodeid:

I aste - KiVa-tiimi vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks
II aste - vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga
III aste - ümarlaud õpilase ja tema vanematega direktori juures
IV aste - juhtumi üleandmine noorsoopolitseile ja/või lastekaitsetöötajale

Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi.

Kui kahtlustad kiusamist, andke sellest kindlasti teada klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Pala kooli KiVa-meeskonna liikmed on


Triin Rannamaa - eesti keele ja kirjanduse õpetaja triin.rannamaa@palapk.edu.ee
Airi Lehemets - sotsiaal- ja noortenõustaja airi.lehemets@palapk.edu.ee, 522 6681
Marve Juursalu - klassiõpetaja
Mairi Mandel - direktor

Loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut.
Vaata ka KiVa kodulehte ja KiVa Facebooki lehte

Anna Haava nim Pala Kool liitus 2022. aastal KiVa programmiga. 

KiVa programm on Turu Ülikoolis välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kiusamise vähendamise programm, mida Eestis rakendatakse 120 koolis. 

KiVa programm 

- aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

- sisaldab praktilisi tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;

- haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

- ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

Kuidas KiVa koolis rakendame? 

 • viime I, II ja III kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, arendame sotsiaalseid oskusi ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
   

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusamisjuhtumeid KiVa-tiimiga.

Kuidas KiVa-tiim juhtumeid lahendab? 

 • Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa-tiim.
   
 • KiVa-tiim tutvub infoga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mille puhul pole tegemist kiusamisega, lahendab klassijuhataja või tugimeeskond. 
   

 • Kiusamisjuhtumeid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. KiVa-meeskonna ülesanne on last juhtumi lahendamises toetada ning anda õpilastele võimalus ise juhtumeid lahendada ning sotsiaalseid oskuseid arendada.
   

 • KiVa-tiim vestleb nii kiusatava(te)ga kui ka kiusaja(te)ga. Toimuvad nii eravestlused kui ka rühmavestlused. KiVa-tiim viib läbi ka järelvestlused.
   

 • Vestluste eesmärk on sõlmida kokkulepped kiusamise lõpetamiseks. Järelvestlusel kontrollitakse, kas kokkulepetest on kinni peetud ja kiusamine lõppenud.
   

 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.
   

 • KiVa-tiim teavitab lapsevanemat eKooli kaudu, kui tema laps on üheks osapooleks kiusamisjuhtumis. Teavitamise eesmärk on informeerida lapsevanemat, hoida lapsevanemat juhtumiga kursis ning kutsuda lapsevanemat last toetama. 

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetodeid:

I aste - KiVa-tiimi vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks
II aste - vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga
III aste - ümarlaud õpilase ja tema vanematega direktori juures
IV aste - juhtumi üleandmine noorsoopolitseile ja/või lastekaitsetöötajale

Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi.

Kui kahtlustad kiusamist, andke sellest kindlasti teada klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Pala kooli KiVa-meeskonna liikmed on


Triin Rannamaa - eesti keele ja kirjanduse õpetaja triin.rannamaa@palapk.edu.ee
Airi Lehemets - sotsiaal- ja noortenõustaja airi.lehemets@palapk.edu.ee, 522 6681
Marve Juursalu - klassiõpetaja
Mairi Mandel - direktor

Loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut.
Vaata ka KiVa kodulehte ja KiVa Facebooki lehte